Concurs Administrator De Patrimoniu

Concurs Administrator de patrimoniu: bibliografie, fișa postului

Durata contractului individual de muncă – perioadă nedeterminată

TEMATICĂ:

– Atribuţiile principale ale gestionarului.

– Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969).

– Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă).

– Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii).

– Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii. – Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii.

– Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.

– Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.

– Prevederi legale privind controlul managerial intern

Reglementari legale privind achiziţiile publice

-Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail.

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 1. 1.LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
 2. 2.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 3. 3.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 4. 4.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 8. 8.Ordinul nr. 5447 din 31 august 2020, aprobat la 9 septembrie 2020), pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 9. 9.LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 10. 10.LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 11. 11.LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI .

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă – 100 de puncte
 • Proba practică- 100 de puncte
 • Interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Anexa Nr. 29 la Metodologia de evaluare anual a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar

  

FIŞA CADRU A POSTULUI

PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenșă a salariaţilor cu numărul……………. se încheie astăzi,………………….prezenta fişa postului:

Numele şi prenumele: …………………………

Specialitatea: ECONOMIST / INGINER/ SUBINGINER

Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Decizia de numire:

Încadrarea: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

 Cerinţe:

– studii:superioare

– studii specifice postului: economice/ inginer/subinginer

– vechime:

 Relaţii profesionale:

– ierarhice de subordonare: director;

– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ

– de reprezentare a unităţii şcolare.

 ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 1. 1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢII

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.

1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor  necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.

1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.

1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

 1. 2.REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de  învăţământ.

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ.

2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.

 1. 3.COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de  învăţământ.

3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de  învăţământ.

3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.

 1. 4.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.

4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite prin formare continuă /perfecţionare.

 1. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.

5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.

5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.

5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.

ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condițiile legii:

Răspunderea disciplinară :

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară , conform prevederilor legii.

          Director,

……………. ……….                                                   Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: